Начало / Новини / Болницата в Кюстендил събра средствата за нов респиратор, продължава набирането на дарения за втори
Õàñêîâî(13 îêòîìâðè 2017) Õàñêîâñêàòà Ìíîãîïðîôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå ïîëó÷è ïî ïðîåêò íà çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî, íîâà æèâîòîñïàñÿâàùà àïàðàòóðà çà Àà îòäåëåíèåòî çà íåäîíîñåíè äåöà. Íàé-âàæíèòå àïàðàòè ñà: Òðàíñïîðòåí èíêóáàòîð ñ èíòåãðèðàí ðåñïèðàòîð è ìîíèòîð çà èíòåíçèâíà òåðàïèÿ íà íîâîðîäåíè äåöà, êóâüîçè çà ñïåöèàëíè ãðèæè çà íîâîðîäåíèòå, èíôóçèîííè ïîìïè, ìîíèòîðè çà æèçíåíè ôóíêöèè è ëàìïè çà ôîòîòåðàïèÿ. Íà ñíèìêàòà: ä-ð Ëèëÿíà Éîíêîâà ïîêàçâà ÷àñò îò àïàðàòóðàòà. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Íèêè Ìàòàíîâ(ÂØ)

Болницата в Кюстендил събра средствата за нов респиратор, продължава набирането на дарения за втори

Болницата в Кюстендил събра средствата за нов респиратор, продължава набирането на дарения
за втори

Кюстендил, 8 април /Елица Иванова, БТА/
Болницата в Кюстендил е събрала необходимите средства за купуването на нов респиратор, съобщиха от здравното заведение. Набирането на средства за втори продължава.
В момента осигуряването на респиратори е от голямо значение, заради това дарените средства ще отидат с предимство за тази цел. Останалите, постъпили по дарителските сметки на здравното заведение, ще се ползват за осигуряване на лични предпазни средства, казаха още от болницата.
Нови дарения за над 18 хиляди лева е получила МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ през последните дни, добавиха от здравното заведение. Даренията са постъпили в периода от 3 април до днес. Освен фирми, в помощ са се включили физически лица, колективи на детски заведения, а даренията са в размер от 10 до четири хиляди лева.

/ПП/

Източник: bta.bg

Докладвай за грешка на тази страница!

Докладвай за грешка на тази страница!

captcha

За Александър Димитров

Aлександър Димитров, роден през 1972 г. в Босилеград, икономист по образование, дълги години работи в неправителствения сектор, участва и организира много събития с културно-образователна цел. Медиите са винаги били предизвикателство в неговата работа, през 2002 г. успява да направи почти невъзможното, след едногодишна работа под негово ръководство в Босилеград започва да работи първата кабелна ТВ в Вранския регион. Като гл. организатор на Великденския фестивал, вече 24 години преврща Босилеград в баклански център на детската радост. Вярва, че опитът ще му бъде полезен и в новата медия „ГЛАС ПРЕСС”.

Още за четене...

Софийският университет се затваря за посетители до 31 декември, праща болните 28 дни в изолация

Студентите ще влизат и излизат под строй от залите, вътре ще са само с маска …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.